សាលាតន្ត្រី

“បណ្ដុះអារម្មណ៍យ៉ាងសំបូរបែប តាមរយៈតន្រ្តី”

ការណែនាំដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់សិស្សគ្រប់រូបយោងទៅតាមថ្នាក់ (ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់) និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់។

<Text>

● Piano Adventures(USA)

● Beyer (DEU)

● Rythmiquel Land Etude (JPN)

    etc

សាលាព្យាណូ នឹងរៀបចំឡើង។

ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ កុំខកខានឱ្យសោះ!